Thống kê chu kỳ Đặc Biệt - Giải Đặc Biệt theo Chu kỳ

XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Thống kê chu kỳ Đặc Biệt - Giải Đặc Biệt theo Chu kỳ

1. Chu kỳ số đầu của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 01/04/2023

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 30/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 61 lần quay
Đầu 1 ra ngày 06/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 26 lần quay 70 lần quay
Đầu 2 ra ngày 28/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 67 lần quay
Đầu 3 ra ngày 27/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 59 lần quay
Đầu 4 ra ngày 04/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 28 lần quay 66 lần quay
Đầu 5 ra ngày 24/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 58 lần quay
Đầu 6 ra ngày 29/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 56 lần quay
Đầu 7 ra ngày 25/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 41 lần quay
Đầu 8 ra ngày 31/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 56 lần quay
Đầu 9 ra ngày 22/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 51 lần quay

2. Chu kỳ số đuôi của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 01/04/2023

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 27/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 57 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 31/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 58 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 20/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 78 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 25/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 60 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 30/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 47 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 26/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 61 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 11/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 21 lần quay 56 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 29/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 61 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 28/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 70 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 17/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 15 lần quay 71 lần quay

3. Chu kỳ tổng của hai số cuối

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 01/04/2023

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 28/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 52 lần quay
Tổng 1 ra ngày 26/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 63 lần quay
Tổng 2 ra ngày 24/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 64 lần quay
Tổng 3 ra ngày 29/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 67 lần quay
Tổng 4 ra ngày 30/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 56 lần quay
Tổng 5 ra ngày 09/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 23 lần quay 58 lần quay
Tổng 6 ra ngày 15/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 66 lần quay
Tổng 7 ra ngày 22/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 54 lần quay
Tổng 8 ra ngày 18/02/2023 đến nay vẫn chưa ra là 42 lần quay 59 lần quay
Tổng 9 ra ngày 31/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 45 lần quay

4. Chu kỳ số đầu của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 01/04/2023

Chu kỳ đầu Max đại
Đầu 0 ra ngày 22/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 52 lần quay
Đầu 1 ra ngày 30/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 63 lần quay
Đầu 2 ra ngày 20/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 64 lần quay
Đầu 3 ra ngày 25/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 67 lần quay
Đầu 4 ra ngày 24/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 56 lần quay
Đầu 5 ra ngày 31/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 58 lần quay
Đầu 6 ra ngày 28/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 4 lần quay 66 lần quay
Đầu 7 ra ngày 08/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 24 lần quay 54 lần quay
Đầu 8 ra ngày 29/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 59 lần quay
Đầu 9 ra ngày 27/02/2023 đến nay vẫn chưa ra là 33 lần quay 45 lần quay

5. Chu kỳ đuôi của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các số đuôi trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 01/04/2023

Chu kỳ đuôi Max đại
Đuôi 0 ra ngày 25/02/2023 đến nay vẫn chưa ra là 35 lần quay 52 lần quay
Đuôi 1 ra ngày 30/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 63 lần quay
Đuôi 2 ra ngày 25/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 64 lần quay
Đuôi 3 ra ngày 27/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 67 lần quay
Đuôi 4 ra ngày 20/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 56 lần quay
Đuôi 5 ra ngày 23/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 58 lần quay
Đuôi 6 ra ngày 29/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 3 lần quay 66 lần quay
Đuôi 7 ra ngày 26/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 6 lần quay 54 lần quay
Đuôi 8 ra ngày 24/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 8 lần quay 59 lần quay
Đuôi 9 ra ngày 31/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 45 lần quay

6. Chu kỳ tổng của hai số đầu

Thống kê chu kỳ gần nhất của các tổng trong 2 số đầu của giải đặc biệt XSMB tính đến ngày 01/04/2023

Chu kỳ tổng Max đại
Tổng 0 ra ngày 08/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 24 lần quay 52 lần quay
Tổng 1 ra ngày 27/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 5 lần quay 63 lần quay
Tổng 2 ra ngày 30/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 2 lần quay 64 lần quay
Tổng 3 ra ngày 15/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 17 lần quay 67 lần quay
Tổng 4 ra ngày 31/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 1 lần quay 56 lần quay
Tổng 5 ra ngày 25/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 7 lần quay 58 lần quay
Tổng 6 ra ngày 20/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 12 lần quay 66 lần quay
Tổng 7 ra ngày 16/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 16 lần quay 54 lần quay
Tổng 8 ra ngày 22/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 10 lần quay 59 lần quay
Tổng 9 ra ngày 23/03/2023 đến nay vẫn chưa ra là 9 lần quay 45 lần quay
cyprustemp cwate gokteada codecampr poppyLon ventura146 girLsaskguysshow japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket